AutoConcept XtraGaranti Guld

XtraGaranti Guld

Marknadens mest omfattande begagnatgaranti.

Denna är vår mest omfattande begagnatgaranti. Den omfattar med några få undantag alla elektriska och mekaniska komponenter. Det bästa skyddet för en begagnad bil.

 • Tecknas på bilar max 7 år gamla.
 • Garantin gäller den angivna garantitiden dock längst till 15 000 mil.
 • Max ersättning 50 000 kr per skada. 1000kr i självrisk.
 • Obegränsad årlig körsträcka.

 

Produkter med andra villkor kan förekomma. Vid oklarheter vänligen kontakta AutoConcept.

Omfattning

ID-2004/2015-01-13
Elektronik/mekanik

Alla elektriska och mekaniska komponenter med de undantag som finns angivna i Allmänna Villkor.

Oljeläckage

Då reparation av läckage kräver demontering av motor, växellåda eller topplock

Övrigt

Olja, kylvätska, köldmedium eller liknande som måste bytas i samband med garantireparation

För detaljerad information läs fullständiga villkor.
Vid skada

Skadeanmälan fylls i online på www.autoconcept.se av din verkstad efter utförd felsökning. Har du frågor om vilken verkstad du skall vända dig till, hör av dig till oss eller AutoConcept. Kontakta oss för mer information.

Villkor

ID-138/2014-04-10
 
 • Denna garanti är ett avtal mellan den fordonsägare och det säljföretag som finns angivet i garantibeviset. Säljföretaget kommer att reglera krav som ställs i samband med denna garanti med det belopp som godkänts av AutoConcept Insurance AB, org.nr. 556574-4397. Garantin administreras av AutoConcept.
 • Garantin omfattar plötsliga oförutsedda skador på de elektriska och mekaniska komponenter som är uppräknade i garantibeviset och som inträffar i något land inom EU eller EES, på det fordon som är angivet på garantibeviset.
 • Garantin gäller för den tidsperiod vilken är angiven på garantibeviset med de kilometer- och beloppsbegränsningar som finns angivna på garantibeviset.
 • Garantin upphör att gälla om fordonsägaren säljer fordonet vidare till annan juridisk person än säljföretaget. Fordonsägaren kan inte ställa krav på återbetalning av garantikostnad.
 • Summan av alla krav som ställs under garantitiden får inte överstiga fordonets marknadsvärde.
 • Garantin gäller inte om fordonsägaren i samband med skadeärende, uppsåtligt eller av grov vårdslöshet oriktigt uppger, förtiger eller döljer något av betydelse för bedömningen av rätten till ersättning.
 • Garantin gäller inte för skada som fanns på fordonet när det såldes. Inte heller för felmonterade delar eller delar som inte var monterade vid leverans från fabrik.
 • Garantin gäller inte för skada som uppstår i samband med yttre påverkan, tävling, uthyrning, taxikörning, terrängkörning eller annan form av användning som utsätter fordonet för onormal belastning. Inte heller för utryckningsfordon eller för skada som förorsakas direkt eller indirekt av frost, överhettning, trimning, fukt, brand, korrosion, trafikolyckor, bristande underhåll, grov oaktsamhet eller lagbrott.
 • Garantin omfattar inte karosseri, inredningsdetaljer, lack, glas, katalysator, missljud, filter, lampor, batterier, underhållnings-/navigations- /kommunikationsutrustning, programmering, läckage, elektriska kablar, slangar, vajrar, rör, remmar, slitage samt delar som normalt ingår i underhållsservice.
 • Reparation som påbörjas innan skriftligt godkännande av AutoConcept görs på fordonsägarens bekostnad. Fordonsägaren beordrar felsökning och felsökningskostnaden ersätts endast i det fall skadan blir godkänd.
 • Följdskada på komponent som inte omfattas och/eller följdskada orsakad av komponent som inte omfattas, ersätts inte.
 • AutoConcept avgör vid reparation om begagnad likvärdig utbytesdel ska användas. Vi har rätt att anvisa inköpsställe, leverantör eller motsvarande.
 • För att garantin skall gälla måste fordonet följa de av tillverkaren fastställda serviceintervallerna och service måste utföras enligt tillverkarens specifikation. Faktura/kvitto på utförd service skall vid behov kunna uppvisas.
 • Om inget annat kan bevisas, anses datum för skadetillfälle vara detsamma som skadeanmälan ankom AutoConcept.
 • Denna garanti är ett tillägg till och begränsar inte på något sätt de krav fordonsägaren, enligt Svensk lag, har rätt till. Om skada även omfattas av garanti/försäkring från tillverkare, importör, annat försäkringsbolag e.dyl. ersätts skadan procentuellt i förhållande till antal parter.
 • Missförstånd och oklarheter kan uppstå i ett skadeärende. I dessa fall skall kontakt i första hand tas med den som handlagt ärendet. Om missnöje efter detta fortfarande kvarstår, finns möjlighet att begära omprövning.
 • Personuppgiftslagen, PuL (1998:204)
  De personuppgifter som AutoConcept inhämtar om dig är nödvändiga för att vi ska kunna administrera garantin, fullgöra våra avtalsförpliktelser samt att tillgodose dina önskemål som kund. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom t.ex mejl, statistik och marknads- och kundanalyser. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla.